საქმიანობის მიმართულებები

 • იმიგრაცია

  ამა თუ იმ ქვეყნის მოქალაქის მუდმივად ან დროებით დასახლება სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე.

 • ემიგრაცია

  პოლიტიკური, ეკონომიკური ან პირადი მიზეზებით უცხო ქვეყანაში მცირე ხნით ან მუდმივად საცხოვრებლად წასვლა.

 • რეინტეგრაცია

  წარმოშობის ქვეყანაში დაბრუნება და სოციალურ-ეკონომიკურ ცხოვრებაში ხელახლა ჩართვა.

 • ნებაყოფლობით დაბრუნება

  პირის დამოუკიდებლად დაბრუნება ან ხელშეწყობა დაბრუნებაში წარმოშობის, სატრანზიტო თუ მესამე ქვეყანაში მისი თავისუფლად გამოხატული სურვილის საფუძველზე.

 • ლტოლვილები და თავშესაფარი

  ლტოლვილის სტატუსი შეიძლება მიენიჭოს პირს, ვისაც „აქვს საფუძვლიანი შიში, რომ შეიძლება გახდეს დევნის მსხვერპლი რასის, რელიგიის, აღმსარებლობის, ეროვნების, გარკვეული სოციალური ჯგუფისადმი კუთვნილების ან პოლიტიკური შეხედულებების გამო და არ შეუძლია, ან არ სურს, ამგვარი შიშიდან გამომდინარე,...

 • საქართველო და ევროკავშირი

  საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ურთიერთობების სამართლებრივ საფუძველს წარმოადგენს ხელშეკრულება „პარტნიორობისა და თანამშრომლობის შესახებ“, რომელსაც ხელი 1996 წელს მოეწერა და ძალაში 1999 წელს შევიდა.

ლეგალური იმიგრაციის გზამკვლევი