EMN-ის პროდუქტები

EMN აწარმოებს თემატურ კვლევებს, სხვადასხვა საინფორმაციო ბიულეტენებს და ანალიტიკურ მასალებს, სპეციალურ გამოკითხვებს და ასევე, ყოველწლიურ ანგარიშებს მიგრაციისა და თავშესაფრის საკითხებზე.

საინფორმაციო ბიულეტენი

2021

2022

მეტი ინფორმაცია

ქვეყნის მიმოხილვა

მეტი ინფორმაცია

მიგრაციისა და თავშესაფრის წლიური ანგარიში

მეტი ინფორმაცია

ინფორმი

მეტი ინფორმაცია

კვლევა

მეტი ინფორმაცია

ლეგალური ემიგრაციის გზამკვლევი

ლეგალური იმიგრაციის გზამკვლევი