EMN-ის პროდუქტები

EMN აწარმოებს თემატურ კვლევებს, სხვადასხვა საინფორმაციო ბიულეტენებს და ანალიტიკურ მასალებს, სპეციალურ გამოკითხვებს და ასევე, ყოველწლიურ ანგარიშებს მიგრაციისა და თავშესაფრის საკითხებზე.

საინფორმაციო ბიულეტენი

მეტი ინფორმაცია

ქვეყნის მიმოხილვა

მეტი ინფორმაცია

მიგრაციისა და თავშესაფრის წლიური ანგარიში

მეტი ინფორმაცია

ინფორმი

მეტი ინფორმაცია

კვლევა

მეტი ინფორმაცია

ლეგალური ემიგრაციის გზამკვლევი

ლეგალური იმიგრაციის გზამკვლევი