ნებაყოფლობით დაბრუნებაში დახმარების პროგრამა

მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია 2003 წლიდან დახმარებას უწევს ევროკავშირის ქვეყნებში მყოფ საქართველოს მოქალაქეებს, რომელთაც სურთ სამშობლოში ნებაყოფლობით დაბრუნება. ამჟამად მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის საქართველოს მისია თანამშრომლობს 29 ქვეყანასთან, ძირითადად ევროკავშირის წევრი ქვეყნები, შვეიცარია და კანადა. პროგრამის მონაწილეები არიან თავშესაფრის მაძიებლები, რომლებსაც უარი ეთქვათ განაცხადების დაკმაყოფილებაზე და არალეგალურად მყოფი მიგრანტები.

პროგრამის ფარგლებში საქართველოში ნებაყოფლობით დაბრუნებულ მიგრანტთა შესახებ სტატისტიკა 

წყარო: IOM

მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის საქართველოს მისია ასევე ეხმარება საქართველოში მყოფი უცხოელებს სამშობლოში ნებაყოფლობით დაბრუნებაში. აღნიშნულის შესახებ ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ბმულზე:
https://georgia.iom.int/assisted-voluntary-return-georgia?fbclid=IwAR3rU9Pmv5U46d0OcE9ylPj3VLz4xQ0FVcpGNJuiXvEkkjMdk63gGktr_z8

ლეგალური იმიგრაციის გზამკვლევი