მიგრაციის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონის ქართულენოვანი ვერსია მომზადდა

logo

მიგრაციის სფეროში საერთაშორისოდ აღიარებულ ენაზე მიღებული ტერმინოლოგიის ქართველი მკითხველისთვის გასაცნობად, მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის სამდივნოს მიერ ითარგმნა მიგრაციის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი (მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია (IOM), ჟენევა, 2004 წ.) და მომზადდა მისი ქართულენოვანი ელექტრონული ვერსია. თარგმანის პროცესში ორიგინალ ტექსტს დაემატა რიგი ახალი ტერმინებისა და მოხდა მათი მაქსიმალური დაახლოება ქართულ ანალოგებთან.

პუბლიკაცია მომზადდა მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის (IOM) მხარდაჭერით და ევროკავშირის პროექტის „სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ინსტიტუციონალური განვითარების მხარდაჭერა“ დაფინანსებით.

ლეგალური იმიგრაციის გზამკვლევი